Ceannasaíocht & Rialachas

Ceannasaíocht & Rialachas

Tá Tearmann Éanna CTR tiomanta do na caighdeáin is airde rialachais, cuntasaíochta agus trédhearcachta a choinneáil.

Leis sin, tá cóid deá-chleachtais glactha ag an gCoiste Stiúrtha a chloíann le na rialúcháin agus freagrachtaí éagsúil atá orainn mar eagraíocht le Stádás Carthanachta.

Is carthanacht cláraithe leis An Rialálaí Carthanas is ea Tearmann Éanna CTR. Is é an Uimhir Charthanas Cláraithe (RCN) atá ag an eagraíocht ná 20046279. Déantar athbhreithniú bhliaintúil ar chur chuige rialú agus bainistiú na h-eagraíochta, le tacaíocht agus treoir An Rialálaí Charthanas agus déantar tuaisirisciú chucu ina leith.

Is Cuideachta faoi Theorainn Ráthaíochta is ea Tearmann Éanna CTR, atá ag trádáil mar a bhfuil aithne orainn go h-áitiúil, sé sin Tearmann Éanna. Is é uimhir na cuideachta ná 293758.

Ceannasaíocht & Rialachas